Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Strategisk plan 2025–2027 och årsbudget för 2025 beslutades vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) har antagit strategisk plan för 2025–2027 och årsbudget för 2025. Den strategiska planen utgår från nämndens prioriterade områden; kvalitet, kompetensförsörjning samt investeringsplan/skolstruktur. I planen beskrivs vilka verksamhetsförändringar nämnden ser den kommande treårsperioden samt kostnader kopplat till dessa.

Skolan i Piteå har länge haft en hög kvalitet och ligger fortfarande högt i nationella jämförelser. Men man ser nu en nedåtgående trend som kräver utvecklingsinsatser och investeringar de kommande åren. En prioriterad insats är utökning av resurser till barn och unga som är i behov av särskilt stöd.

Även en rad lagförändringar kommer att påverka kraven och öka kostnaderna för förskolans och skolans verksamheter. Bland annat har förändringar i skollagen medfört att timplanen för de gymnasiala yrkesprogrammen utökas, elever i årskurs 4–9 ska erbjudas extra studietid och utökad lovskola. EU-direktivet med 11 timmars dygnsvila innebär en utökning av Nattis. Precis som övriga kommuner står också Piteå kommun inför stora utmaningar med kompetensförsörjningen. För att säkra fortsatt hög kvalitet och behålla kompetens krävs ett fortsatt brett arbete med frågan.

-Vi har en fortsatt hög kvalitet i våra verksamheter, det har vi mycket tack vare vår kompetenta och engagerade personal. För att möta ökade behov i våra verksamheter och utökade nationella krav ser vi behov av tillskott för att inte riskera att det påverkar kvaliteten, säger Malin Westling, skolchef Piteå kommun.

Investeringar för att säkra bra lärmiljöer och möta framtidens behov

De projekt som pågår och de planer som finns för utveckling i Piteå innebär ett ökat behov av lokaler. Både nya förskolor och skolor behöver byggas men även en översyn hur befintliga lokaler kan byggas ut och om för att möta behoven. Samtidigt har flera befintliga lokaler problem med inomhusmiljön och ett stort renoveringsbehov. Under 2024 beviljades BUN 138 miljoner kronor för investeringar och flera byggprojekt pågår, men nämnden ser ett fortsatt stort behov.

-För att möta lokalbehoven och säkerställa en trygg och hälsosam arbetsmiljö för barn och elever och personal behöver vi hålla en hög investeringstakt. Nämnden har därför beslutat att äska totalt 172 miljoner kronor för om- och tillbyggnationer under 2025, säger Anton Li Nilsson, ordförande Barn- och utbildningsförvaltningen.

I investeringsplanen ingår bland annat om- och tillbyggnad av förskolan och skolan i Böle, tillbyggnad Sjulnässkolan, rivning och nybyggnad Porsnässkolan samt Solander- och Christinaprojektet.

Årsbudget 2025

För att Piteå kommun ska klara målet att nå ett nollresultat nästa år ska samtliga nämnder i Piteå kommun förbereda sig inför ett sparkrav på en procent. För BUN innebär det totalt 9,7 miljoner kronor. Nämnden föreslår att alla avdelningar sparar en procent av sin budget. Besparingar som kan innebära minskade öppettider, större barngrupper, sammanslagning av undervisningsgrupper och nedskärningar inom vissa områden.

-Jag vill betona att inget är beslutat ännu och vi vet inte exakt vilka besparingar som blir aktuella. Kommunfullmäktige tar beslut om Strategisk plan och budget i juni, då den är fastställd kommer vi att gå vidare med en fördjupad analys. Vårt uppdrag är att prioritera klokt för att behålla kvaliteten, säkra en god arbetsmiljö för vår personal och att det påverkar barn och elevers vardag så lite som möjligt, säger Anton Li Nilsson.

Beslut om strategisk plan och årsbudget 2025 fattas av kommunfullmäktige i juni.

Fokus på hållbar ekonomi i riktlinjerna för budget 2025 och strategisk plan 2025–2027 - Kommun och politik - Aktuellt (pitea.se)

Ämnen

Kategorier

Regioner


Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se

Kontakter

Anton Li Nilsson

Ordförande i Barn-utbildningsnämnden och andre vise ordförande i Kommunstyrelsen (vikarie för Majvor Sjöund) 073-083 46 92