Följ Piteå kommun

Piteå kommun renodlar sitt fastighetsbestånd

Nyhet   •   Jun 19, 2019 08:00 CEST

Piteå kommun och de kommunala bolagen Pitebo och Piteå näringsfastigheter äger tillsammans kommunens alla fastigheter. Tisdag 25 juni behandlar Fastighets- och servicenämnden ett förslag om att renodla kommunens fastighetsbestånd, för en mer specialiserad fastighetsförvaltning och bättre ekonomisk hushållning.

Bakgrunden till förslaget är en revisionsrapport där kommunrevisorerna rekommenderar en renodling för att säkerställa att kommunens tillgångar underhålls och vårdas på ett korrekt sätt. God ekonomisk hushållning är ett krav i kommunallagen som gäller både kommunala verksamheter och kommunala bolag.

Nu har frågan utretts och förslag på renodling ska upp för beslut i Fastighets- och servicenämnden 25 juni. Förslaget syftar till att fastigheter och lokaler av samma karaktär samlas hos kommunen respektive de kommunala bolagen (AB PiteBo och PNF AB) så att helheten blir tydligare.

- Vi ser att det kommer att förbättra kommunens möjlighet att uppnå god ekonomisk hushållning. De vinster vi ser på sikt - både ekonomiska och organisatoriska – överväger de kostnader det innebär initialt, säger Marita Björkman, ordförande Fastighets- och servicenämnden.

Högre kvalitet med mer specialiserad fastighetsförvaltning

Genom renodlingen kommer respektive fastighetsägare i högre grad att äga och förvalta fastigheter inom sin kärnverksamhet. Det gör det möjligt att anpassa underhåll och förvaltning efter det specifika syftet med fastighetsinnehavet.

  • Piteå kommun - Fastighets- och servicenämnden förvaltar de fastigheter som ägs av kommunen där kommunal kärnverksamhet bedrivs. Kommunalrättsliga principerna gäller, däribland självkostnadsprincipen
  • AB Pitebo – verksamhet som ska främja bostadsförsörjningen i Piteå kommun. Det kommunala bostadsbolaget ska enligt lag bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer.
  • PNF AB – kommunalt bolag som verkar för en god tillgång på industri- kontors och affärslokaler i Piteå kommun. Bedriver sin verksamhet enligt affärsmässiga principer.

Även för hyresgästerna blir den förändrade ägarbilden positiv, eftersom de får en fastighetsägare som är mer specialiserad på förvaltning av en viss typ av fastighet.

Det slutgiltiga beslutet tas i kommunfullmäktige i september och ägarbyten mellan de olika aktörerna kommer att ske under perioden oktober 2019-mars 2020. Samtliga hyresgäster kommer att informeras löpande. Enstaka fastigheter med blandad verksamhet samt fastigheter som ska rivas inom en tioårsperiod omfattas inte av förslaget.